>>ABOUT ME
 >> ESTABLISHMENT OF PATHIVARA <<
 >> ABOUT TAPLEJUNG
 >>NEPALI NEWS LINKS
 >>LIMBU HISTORY <<
 >>PATHIBHARA TRIAL
 >> ABOUT KANCHENJUNGA
 >>NATURAL RESOURCES
 >>> MAIN MENU<<<
 >>Commission Calculation<<
 >>It's Just Bend .Not the End,<<


login

    

Tapethok- Taplejung

''As Little Drops Of Water,Little Grains Of Sand Make The Mighty Ocean & The Huge Land"  Google 

 

PLEASE FOLLOWING LINKS ARE BELOW DO NOT HESITATE TO CLICK

 

कसरी पुगने पाथिभारा )               (लिम्बुको स्थापना कसरी भएको थियो)

(पाथिभारा को स्थापना )                 ( प्राकृतिक जडिबुटि को बिवरण)

(लिम्बु सस्कृततिक )                        ( ताप्लेजुङग को वर्णर)

(माता को फोटो )                             ( मेरो बारेमा )

                             (  मेरो फोटो )

सागर सुब्बा (तुम्बाहाङफो)